تاسیس یا واگذاری مرکز

شرایط تایید فضای ملکی مراکز جدید از اینجا قابل دانلود می باشد

فرم های تاسیس یا واگذاری مراکز

ردیف عنوان دسته دانلود
1 فرم شماره 1 : استعلام از اداره ثبت املاک شهری دانلود
2 فرم شماره 2 : استعلام از اداره نظارت بر اماکن عمومی استان املاک شهری دانلود
3 فرم شماره 3 : استعلام مسکونی، تجاری یا اداری بودن ملک املاک شهری دانلود
4 فرم شماره 4 : استعلام استحکام بنا املاک شهری دانلود
5 فرم شماره 5 : بازدید میدانی  املاک شهری دانلود
6 فرم شماره 6 : فرم استعلام از مدیریت شهرک های صنعتی املاک شهرک های صنعتی دانلود
7 فرم شماره 7 : فرم بازدید میدانی املاک شهرک های صنعتی دانلود
8 فرم شماره 8: تعهدنامه مراکز هیات امنایی تمامی املاک دانلود