شرح وظایف دفتر حقوقی

شرح وظایف مدیر کل

 

 • اتخاذ تدابیر و سیاست های لازم و تصمیم های مقتضی در انجام اقدامات حقوقی و اداری مناسب به منظور تحصیل و حفظ منافع و مصالح دانشگاه؛
 • ایفاء وظایف نمایندگی دانشگاه در مسائل حقوقی و قضایی و وزارتخانه ها و سازمان های عمومی و دولتی و نیز دیوان عدالت اداری و هیئت عمومی دیوان؛
 • تلاش و کوشش برای ایجاد هماهنگی در اتخاذ رویه و مواضع حقوقی یکسان در سطح دانشگاه و نظارت بر حسن انجام کلیه امور حقوقی ستاد و واحدهای استانی دانشگاه؛
 • تهیه چارت دفتر حقوقی دانشگاه برای تصویب یا اصلاح وارائه آن به رئیس دانشگاه؛
 • ارجاع و نظارت بر طرح و تعقیب دعاوی حقوقی و کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و دفاع از حقوق دانشگاه و نظارت بر تنظیم لوایح دفاعی در دعاوی و ادعاهای مطروحه له و علیه دانشگاه در کلیه مراجع اداری، قضایی و شبه قضایی... ؛
 • شرکت در کمیسیون ها، کارگروه ها، کمیته ها و هیئت هایی که در ارتباط با وظایف مدیرکل حقوقی، با ارجاع ریاست دانشگاه یا طبق مقررات تعیین می شود؛
 • تشکیل کارگروه ها و کمیته های تخصصی حقوقی متشکل از کارشناسان دفتر برای انجام وظایف اداری دفتر حقوقی از قبیل کمیته تنقیح قوانین و... ؛
 • ارجاع و تأیید مفاد حقوقی بخش نامه ها و پیش نویس مقررات پیشنهادی اعم از آیین نامه ها و دستورالعمل های مرتبط با دانشگاه؛
 • نظارت بر مستندسازی و وضعیت ثبتی اموال غیرمنقول دانشگاه و جمع آوری اسناد و مدارک کلیه اراضی و املاک دانشگاه و نظارت و ارائه رهنمود به دفاتر ذی ربط برای تقاضای ثبت اراضی ثبت فاقد سند دانشگاه؛
 • نظارت بر نحوه اجرای قوانین و مقررات، مصوبه های وزارت عتف و دانشگاه و آراء صادره از سوی مراجع قضایی و اداری؛
 • نظارت بر تشریفات، تنظیم و انعقاد قراردادها، تفاهم نامه ها، موافقت نامه ها و کلیه اسناد تعهدآور برای دانشگاه؛
 • انجام سایر امور محوله از سوی رئیس دانشگاه.

 

شرح وظایف معاون دفتر   

 • سازماندهی و هماهنگی فعالیت ها، تقسیم کار، وظایف و انتقال تجارب در حوزه تحت سرپرستی؛
 • اشراف کامل بر آیین نامه ها، دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط با حوزه کاری و ارائه پیشنهادهای لازم در راستای به روزرسانی اسناد بالادستی حیطه اختیار حوزه؛
 • ابلاغ و نظارت بر کلیه ارجاع های صادره از طرف مدیر کل به روسای ادارات و  کارشناسان و نظارت بر حسن اجرای امور در دفتر؛
 • ایجاد هماهنگی بین روسای ادارات و کارشناسان و مدیر کل؛
 • هماهنگی و نظارت بر برنامه های اجرایی و عملکردهای درون مجموعه ای دفتر در راستای تحقق حداکثری اهداف و برنامه ها؛
 • مستندسازی فعالیت های صورت گرفته و ارایه گزارش لازم به مقام مافوق به صورت دوره ای؛
 • پیش بینی بودجه دفتر؛
 • انجام کلیه امور اداری مربوط به پرسنل دفتر حقوقی؛
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

شرح وظایف گروه تنقیح قوانین و مقررات

 • سازماندهی و هماهنگی فعالیت ها، تقسیم کار، وظایف و انتقال تجارب در حوزه تحت سرپرستی؛
 • اشراف کامل بر آیین نامه ها، دستورالعمل ها و بخشنامه های مرتبط با حوزه کاری و ارائه پیشنهادهای لازم در راستای به روزرسانی اسناد بالادستی حیطه اختیار حوزه؛
 • نظارت و پیگیری فعالیت مربوط به به روزرسانی مجموعه قوانین و مقررات دانشگاه طبق تغییرات به عمل آمده با همکاری واحد های ذی ربط با هماهنگی مدیر کل و معاون دفتر؛
 • مستند سازی مجموعه قوانین و مقررات اختصاصی دانشگاه ، وزارت عتف و سایر مقررات مورد نیاز؛
 • مستند سازی آراء وحدت رویه و آراء مهم و مرتبط با دعاوی دانشگاه؛
 • بررسی و اعلام نظر در خصوص مجموعه دستورالعمل ها، آیین نامه ها و مقررات دانشگاه قبل از تصویب در خصوص دانشگاه؛
 • انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق.

شرح وظایف اداره دعاوی و پاسخگویی به استعلامات

 • سازماندهی و هماهنگی فعالیت ها، تقسیم کار، وظایف و انتقال تجارب در حوزه تحت سرپرستی؛
 • اشراف کامل بر آیین نامه ها، دستورالعمل و بخشنامه های مرتبط با حوزه کاری و ارائه پیشنهادهای لازم در راستای به روزرسانی اسناد بالادستی حیطه اختیار حوزه؛
 • تهیه و تنظیم شکواییه، لوایح دفاعیه ، تهیه و تنظیم دادخواست و حضور در جلسه های دادگاه مطابق ارجاع مدیر کل و معاون دفتر؛
 • نظارت و پیگیری کلیه فرایندهای مربوط به وظایف اداره دعاوی مطابق نظر مدیر کل و معاون دفتر؛
 • انجام سایر امور محوله از جانب مقام مافوق.