بخشنامه ها و دستورالعمل ها

ردیف عنوان دسته دانلود
1 اساسنامه مراکز آموزش عالی علمی کاربردی غیر دولتی دستورالعمل مشاهده
2 دستورالعمل تبدیل وضعیت مؤسسه آموزش عالی علمی آزاد به مرکز کاربردی دستورالعمل دانلود
3 دستورالعمل نحوه اعطای گواهی فعالیت مراکز دستورالعمل دانلود
4 بخشنامه اخذ شناسه ملی بخشنامه مشاهده
5 بخشنامه انعقاد تفاهم نامه بخشنامه مشاهده
6 بخشنامه درباره فرآیند صدور گواهی برای مراکز بخشنامه مشاهده
7 بخشنامه درباره نحوه تکمیل اساسنامه بخشنامه مشاهده
8 بخشنامه درباره نحوه معرفی رابطان حقوقی بخشنامه مشاهده
9 بخشنامه رییس دانشگاه درباره تمرکز صدور گواهی مراکز بخشنامه مشاهده
10 بخشنامه رییس دانشگاه درباره عقد قرادادها و معاملات بخشنامه مشاهده
11 بخشنامه ملاحظات حقوقی برای اجاره خودرو بخشنامه مشاهده
12 بخشنامه ممنوعیت مراکز برای استفاده از شناسه ملی دانشگاه بخشنامه مشاهده
13 بخشنامه اخذ تعهدنامه اجرای دوره های مقطع دار از کلیه مراکز بخشنامه مشاهده
14 بخشنامه شرایط فضای آموزشی برای متقاضیان تاسیس مرکز علمی کاربردی بخشنامه مشاهده
15 بخشنامه مدارک لازم برای ثبت مراکز علمی-کاربردی غیر دولتی دارای ترکیب هیأت مؤسس بخشنامه مشاهده
16 بخشنامه مدارک لازم برای ثبت مراکز علمی-کاربردی غیر دولتی دارای ترکیب هیأت امنا بخشنامه مشاهده